ชูชีพ ผ.; ชยธวัช ว.; สว่างสุนทรเวศย์ พ. ความเชื่อมโยงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ กับคุณภาพอากาศ อำเภอเมืองนครราชสีมา. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 473–484, 2024. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/266406. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.