อุ่นพรมมี ส. ปกวารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ปีที่ 17 ฉบับที่ 3. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 17, n. 3, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/266551. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.