ตันตาปกุล จ. ผลลัพธ์ทางคลินิกหลังพัฒนาคุณภาพการดูแลเด็กโรคหืด ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 512–525, 2024. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/267052. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.