เก้ากานดา เฮงบำรุง เ. เ. ผลการฝึกการทรงตัวแบบดั้งเดิมและการฝึกการทรงตัว โดยใช้ Visual Biofeedback ต่อความสามารถด้านการทรงตัว ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก . วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 563–575, 2024. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/267078. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.