เรือนเพ็ชร ก.; ธีระสุต ส.; สุทธิพันธ์ น.; นุกูลสวัสดิ์ เ.; ยืนสุข ร.; สนิทพจน์ จ. ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของวัยรุ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 550–562, 2024. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/267184. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.