เมืองไทย ศ.; ขันทบัลลัง ย. การใช้ชีวิตหลังการได้รับการรักษาโดยการล้างไตทางหน้าท้อง ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 679–694, 2024. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/267806. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.