คุ้มเพชร ส. การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคไข้มาลาเรีย บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 666–678, 2024. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/268057. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.