สุมนนอก สุจิตรา, ลุนละวงศ์ ศรีประภา, และ ชงจังหรีด จีรวรรณ. 2020. “ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ในเขตสุขภาพที่ 9”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 14 (34):224-42. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242309.