วรรณดี เพ็ญรุ่ง, โพธิ์ทอง จิรพรรณ, และ ใจยั่งยืน อุมากร. 2020. “การศึกษาสถานการณ์การหกล้มในผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 14 (34):126-41. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242393.