อุ่นพรมมี ศรีเสาวลักษณ์, ดีเริ่ม ขนิษฐา, และ หอมสมบัติ ยุพาพร. 2020. “ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 14 (33):088-106. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242454.