ตู้แก้ว สมชาย. 2019. “การศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ภายใต้มาตรการและกลไกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 13 (32):191-205. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242467.