วาโย วิทยา, เจริญนุกูล อภิรดี, กานกายันต์ ฉัตรสุดา, และ คนใหญ่ จรรยา. 2020. “การเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 : แนวคิดและการประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 14 (34):285-98. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242473.