ศิริสวัสดิ์ วิภา. 2019. “การศึกษาโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 13 (31):092-104. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242475.