กิตติพิบูลย์ วีรพล, และ บุญตานนท์ นิธิรัตน์. 2020. “การพัฒนารูปแบบการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาวะเพื่อป้องกันการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุตามแนวคิด ‘ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย’”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 14 (34):158-71. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242483.