แก้วบัวพันธ์ ปิยนาถ. 2019. “การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการดูแลทันตสุขภาพของผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ ในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 13 (30):015-026. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242601.