ประจุดทะเก ชัชฎา. 2018. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 12 (28):005-019. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242621.