สุริยะจันทร์ อรัญญา. 2018. “กลยุทธ์ดำเนินงานของภาคีเครือข่ายสุขภาพจิตชุมชน จังหวัดอุดรธานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 12 (28):052-071. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242627.