เพียวพงภควัต อัครวัฒน์. 2018. “ปัจจัยที่มีผลต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มารับบริการ โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 12 (28):072-084. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242628.