วัฒนเรืองรอง บุญเกียรติ. 2018. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทันตกรรมโรงพยาบาลของรัฐ ในจังหวัดสมุทรปราการ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 12 (28):085-102. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242630.