โภคสมบัติ อรอุมา, ลาภสมบัติศิริ กิตติ, และ ด่านวนกิจเจริญ ชนกานต์. 2018. “สถานการณ์ภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 12 (27):023-042. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242634.