ทางดี อรอุมา, สาระ นฎาประไพ, และ ชูเศษ ภัทรพงศ์. 2018. “การพัฒนาหลักสูตรการจัดการอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 12 (27):062-081. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242638.