ดวงศรี ปริญญา. 2017. “รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอำนาจเจริญ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 11 (26):032-043. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242712.