เพชรล้ำ อนงค์. 2017. “การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการใหม่ ฟันเทียมทันใจ ห่วงใยชุมชน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 11 (26):044-061. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242713.