กิตติมั่นคง พรอนันต์, วลัยเสถียร ธีรวัฒน์, อุ่นพรมมี สินศักดิ์ชนม์, เซียงหนู นาตยานี, กรึ่มพิมาย ณิชกมล, และ อุ่นพรมมี ศรีเสาวลักษณ์. 2017. “สถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 11 (26):192-205. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242765.