จันทะพฤกษ์ จตุพร, และ ชอบเสียง ลักขนา. 2020. “ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในการชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 1-2”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 14 (34):243-58. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242813.