ศรีมาคำ สุนันทา, และ มานุช มาวศรี. 2020. “การประเมินและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรีตั้งครรภ์ที่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 14 (34):299-313. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242888.