ดวนพล ศศิธร, พาจันทร์ ธีรศักดิ์, และ ศรีเมือง พิทยา. 2020. “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่าใหญ่ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 14 (34):142-57. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242954.