เพ็งแป้น ขวัญจิต, และ ศิริบูรณ์พิพัฒนา พรทิพย์. 2021. “การดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับอาหารผ่านทางเดินอาหาร”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 15 (36):15-30. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/243738.