ศรีหาภาค ศิราณี, ศรีเมือง พิทยา, ทิพย์เที่ยงแท้ ชิตสุภางค์, แถวจันทึก สถาพร, จันทร์ดา แสงดาว, และ สิทธิสาตร์ วิภาพร. 2020. “การพัฒนาผู้นำการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ สำหรับอาจารย์วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 14 (35):330-47. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/244609.