ครองยุทธ สมรัก, และ โทรพันธ์ เรืองฤทธิ์. 2020. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการอาการไม่พึงประสงค์ก่อนมีประจำเดือน ในสตรีวัยรุ่น”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 14 (35):374-88. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/244730.