หมั่นสระเกษ รำไพ. 2020. “การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วน เพื่อลดความเสี่ยงโรคเบาหวานในโรงเรียน”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 14 (35):437-49. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/244972.