ศรีหาภาค ศิราณี, พรหมเทศ ไพฑูรย์, พรหมกูล สุพิศตรา, จันทร์ดา แสงดาว, ไพคำนาม น้ำทิพย์, และ ศรีหาภาค เสกสรรค์. 2020. “สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการรับรู้นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 14 (35):362-73. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/244973.