ไพรสง่า สิริวัฒน์, วงษ์แสน เนตติกา, บุญวิศิษฏ์ นิศาชล, โพธิ์ศรีทรัพย์ ศลธิญา, วารี ศุภากร, แต้มทอง สกุณา, โพธิ์พล นิจจารีย์, กงเกตุ ปริญากร, และ ใจเที่ยง ณรงค์. 2021. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้สมาร์ทโฟนของนิสิตสาขาอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 15 (36):72-83. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/246746.