ชวนะนรเศรษฐ์ เปรมปรีดิ์, และ งามจิตร วิชมัด. 2021. “ผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพและบทบาทเครือข่ายชุมชนรอบสถานศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 15 (37):282-97. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/247972.