ศรีอภัย ภัทราภรณ์, และ ภู่จินดา วิสาขา. 2021. “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และแนวทางการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 15 (36):84-98. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/247983.