บุญมาชู เดือนเพ็ญ, คลังชำนาญ ธัญทิพย์, และ แก้วลี ภรณี. 2021. “ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วย E-Learning ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 15 (37):352-64. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/248971.