ยกพลชนชัย ชัยกฤต, แพงประโคน ญาณิฐา, และ ดวงศรี จารุพร. 2021. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ในครัวเรือนบ้านบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 15 (38):414-27. https://doi.org/10.14456/rhpc9j.2021.30.