ประภาสอน จารุวรรณ. 2021. “ความเครียด และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 15 (38):469-83. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/251186.