อุ่นพรมมี สินศักดิ์ชนม์. 2021. “ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 37”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 15 (37):ก-ซ. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/251383.