นักรู้กำพลพัฒน์ สุวภัทร, สุวรรณกูฎ นิชนันท์, และ นธะสนธิ์ อมรรัตน์. 2021. “พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิของสามี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 15 (38):484-96. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/251566.