แจ่มจำรัส ชุนิกา. 2021. “Health Promoting Behaviors of COVID-19 Prevention Among Village Health Volunteers at Uthai Thani Province, Thailand”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 15 (38):645-58. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/252138.