ศรีชัย อาภรณ์, ฟูเฟื่อง ทิวาพร, และ พชรปกรณ์ศิลป์ พิมพ์มาดา. 2021. “ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความสม่ำเสมอของการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 15 (38):671-84. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/252151.