วิภาวนิช สมรทิพย์. 2021. “บทบาทพยาบาลจิตเวชในการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 15 (38):732-43. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/253034.