สันติวงศ์ ชนาธิป. 2022. “DASH Diet : อาหารต้านโรคความดันโลหิตสูง”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 (1):101-11. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/254275.