เดชารัตน์ โสมศิริ, และ เพชรห้วยลึก พิริยะลักษณ์. 2022. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรในสถานศึกษา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 (1):127-39. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/255144.