อุ่นพรมมี สินศักดิ์ชนม์. 2021. “คำแนะนำสำหรับผู้เขียน ปีที่ 16 ฉบับที่ 1”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 (1):a-j. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/255314.