กัฬหะสุต สุรีพร, เชียงทอง พนิดา, พงษ์ปรสุวรรณ์ สุรัชนา, แก้วกุลฑล นุชมาศ, และ ศรีทองเหลือง ศุจิรัตน์. 2021. “ผลของโปรแกรมลดสิ่งก่อความเครียดร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม ต่อความเครียดและอายุครรภ์เมื่อคลอดของหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ที่เข้ารับการรักษาในห้องคลอด โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 (1):59-74. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/255376.