ธนูทอง กันติชา, ยินดีสุข ธีรนุช, บรรเทือง ปาริฉัตร์, โภคทิพย์ สุเพียร, และ จารุวัชรีวงศ์ สุธัญทิพ. 2022. “บทบาทพยาบาลในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 (1):203-13. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/255766.