ราชวงศ์ ธนพัฒน์. 2022. “ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 (1):214-22. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/255960.