พันธุ์พานิช พรสิทธิ์, ธาตรี โบสิทธิพิเชฏฐ์ ธาตรี โบสิทธิพิเชฏฐ์, และ ลีศรี ธนกมณ. 2022. “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะกรดยูริกในเลือดสูงที่ไม่มีอาการ ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 (1):251-64. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/255982.